Yalçın GÜLTEKİN
İlçe Nüfus MüdürüRüveyda GÜLEN
V.H.K.İ.


Hüseyin GÜLEN
V.H.K.İ.

Adem NALCİ
V.H.K.İ

Recep ÖZEN
V.H.K.İ


Zişan Elçin ÖZEN
V.H.K.İ


Kuruluş: 1926 yılında Nüfus Baş memurluğu olarak 1985 yılından itibaren İlçe Nüfus Müdürlüğü olarak Faaliyetlerini sürdürmektedir.

Görevi:

a) Görev çevresi içerisinde nüfus hizmetlerini düzgün bir biçimde yürütmek aile kütüklerin tutmak

b) Nüfus Olaylarına ilişkin tutanakların tutulması, aile kütüklerine yasalara uygun biçimde işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesi, bunların devamlılıklarının sağlanması ve saklanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.

c) Birime görev yükleyen çeşitli yasaları uygulamak.

d)Kendi görev çevresindeki nüfus olaylarını izlemek ve kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirler almak.

e)Kişisel Hal olaylarının istatistiklerini tutmak ve belli sürelerde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine bildirmek

f)Cezai kovuşturma gerektiren halleri mutlak butlanla malül olan yada kanuni işlemlere riayet edilmeksizin yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek.

g)Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilgililere bu yönetmelikteki esaslar çerçevesinde kayıt örnekleri veya bilgiler vermek.

h) Devletimizin taraf olduğu Uluslararası sözleşmeleri uygulamak.

i)Nüfus İdarelerinin teftişine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri zamanında yapmak.

Personel Durumu: 1 Müdür 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak üzere toplam 6 personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

Bina Durumu : Susurluk Hükümet Konağında 1 Nüfus Müdürü, 1 Kalem Odası, ve 1 Arşiv odası olmak üzere toplam 3 odada hizmet vermektedir.

Faaliyet ve Projeler : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yönetiminde Taşra Teşkilatlanması olarak MERNIS projesi çerçevesinde Verilerin Bilgisayar ortamına aktarılması tamamlanmıştır. Kişilere ait verileri altında barındıran Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası çalışmaları bitirilip Güncelleştirme çalışmaları devam etmektedir.

MERNİS PROJESİ

Mernis Projesi, nüfus kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak, ilçe nüfus veri tabanlarının

oluşturulmasını, nüfus hizmetlerinin ilçelerde bilişim teknolojileri kullanılarak verilmesini; ilçe

nüfus veri tabanlarının Merkezde bütünleştirilerek Merkezi Nüfus Veri Tabanının kurulmasını

T.C. vatandaşlarına birer kimlik numarası verilmesini; kimlik numaraları aracılığıyla kamu ve özel

kesim bilişim projeleri arası kişi bilgileri alışverişinin , kişilerin tek olarak tanımlandığı bir altyapı

üzerinde çevrim-içi yürütülmesini ; nüfus istatistiklerinin bilişim teknolojileri ile daha sağlıklı elde

edilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen geniş kapsamlı bir bilişim projesidir.

DOĞUM

a) Bildirim Zorunluluğu ve Süresi:
Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

b) Bildirim Yükümlülüğü:
Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

c) Bildirim Şekli:
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

d) Çocuğun adı:
Çocuğun adım ana ve babası koyar. Ancak, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya yasaya aykırı ya da kamuoyunu inciten adlar konulamaz.