Fatih BARIŞKAN

Ali ÇAKIR

Hakan GÜLMEZ

Esin KARAKILIÇ

Zinnur FİLİZ

Bilgin ŞANLI

Ali UZUNER

İlçe Yazı İşleri Müdürü

Şef

Bilgisayar İşletmeni

V.H.K.İ.

V.H.K.İ.

V.H.K.İ.

Hizmetli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halil KARA

 

Birol EFE

 

 

 

 

İşçi

 

İşçi

 

 
 
KURULUŞU : 1926 yılında Susurluk' un İlçe olmasıyla birlikte Tahrirat katipliği olarak, 1978 yılından itibaren İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmektedir.
 

SUSURLUK KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.

15 GÜN

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği.

15 GÜN

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 

 

30 GÜN

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

-Sözleşme vb.

 

6 AY İÇİNDE GÖRÜŞÜLÜR VE KARARA BAĞLANIR. YAPILAN BAŞVURUNUN NİTELİĞİ, BAŞVURU KONUSU, MAL VE HİZMETİN ÖZELLİĞİ GİBİ HUSUSLAR DİKKATE ALINARAK, KARAR SÜRESİ EN FAZLA 6 AY DAHA UZATILABİLİR.

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

 

15 GÜN

6-

'Apostille' tasdik şerhi

 

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Kartal Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.(tasdik edilecek belgenin BELGEYİ GETİRECEK KİŞİNİN T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği,

Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikametgah tezkeresi.

Şirketler veya vize firmaları tarafından farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.

BAŞVURU ANINDA

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

Dilekçe.

 

30 GÜN

8-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

YAPILAN TAHKİKATİN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN

9-

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince başvuru

Dilekçe

15 GÜN

10-

3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince başvuru

Dilekçe

30 GÜN

11-

2860 sayılı yardım Toplama Kanunu gereğince yetki belgesi düzenlenmesi

Başvuru belgeleri:

1- Dilekçe

2- Toplanacak yardım miktarını belirleme yarayacak keşif özeti, rapor

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- İkametgah belgeleri

2 AY

12-

Adli Sicil Kaydı

BELGEYİ İSTEYEN KİŞİNİN T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği,

Başvuru anında

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:

İsim : Fatih BARIŞKAN

Unvan : Yazı İşleri Müdürü

Adres : Susurluk Kaymakamlığı

Tel : 02668651930

Faks : 02668652606

E-Posta :

 

 

İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Yusuf ÖZDEMİR

Unvan : Susurluk Kaymakamı

Adres : Susurluk Kaymakamlığı

Tel : 02668651930

Faks : 02668652606

E-Posta :

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL DURUMU : 1 Müdür, 1 Şef,1 Bilgisayar İşletmeni,3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,1 Hizmetli ve 2 İşçi olmak üzere toplam 9 personel ile hizmetlerini yürütmektedir.

 

BİNA DURUMU :Hükümet Konağı içersinde 1. katında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

FAALİYETLER/ PROJELER : Kurumumuz yatırımcı bir kurum olmadığından her hangi bir projesi yoktur.

 

TELEFAKS : 0 266 865 2606