Kurumu

Susurluk Tapu Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon

0 266 280 10 63

Fax

0 266 8652436

E-posta

susurluk-tsm@tkgm.gov.tr

Adresi

Hükümet Konağı Binası Zemin Kat SUSURLUK

Uydu Görüntüsü

Uydu Görüntüsü için Tıklayınız.

Servis ve Bürolar

-Danışma ve Ön Başvuru Servisi-İşlemler Servisi

-Akit Odası

-Müdür Odası

Vatandaşın Yararlanacağı Hizmetler

Taşınmaz malala ilgili aktitli ve aktitsiz işlemler (İntikal, satış, ipotek,hibe,kat irtifakı/mülkiyeti,ifraz,tevhit,cins değişikliği, yola terk,kamulaştırma vb.)Taşınmaz araştırmalarıTüm kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge talepleri.

Tapu İşlemleri Rehberi için Tıklayınız.

Personel Durumu

Susurluk Tapu Müdürlüğü, (1)Müdür, (1)Müdür Yardımcısı, (1)Kadastro Teknisyeni, (1)Kadastro Teknikeri,(4)Bilgisayar İşletmen, (1)Arşiv Memuru ve (1) Yardımcı Personel olmak üzere toplam 10 personelden oluşmaktadır.

Kurumun Tanıtımı

Müdürlüğümüz 1926 yılında hizmete başlamış olup, 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile birlikte Büyükşehir Belediye kapsamına alınan Susurluk ilçesine bağlı 54 mahalleye hizmet vermektedir. 2014 yılı itibarı ile toplam 6845 adet tapu işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda Maliye Hazinesi adına toplam 2.943.091 TL tapu harcı, 25.815 TL damga vergisi ve392.531 TL döner sermaye bedeli tahsil edilmiştir. Yaklaşık 7.000 kişiye hizmet verilmiştir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tanıtım Videosunu izlemek için Tıklayınız.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ:

Tapu Teşkilatının memleketimizdeki geçmişi 167 yıl öncesine dayanır. İlk tapu Teşkilatı 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından 'Defterhane-iş Amire Kalemi' altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmuştur. Bu Teşkilat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar,'Defterhane-iş Hakani Emaneti' 'Defter Eminliği' ve 'Defterhane-i Hakani Nezareti' gibi muhtelif isimler altında varlığını sürdürmüştür.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 1924 yılında Tapu Umum (Genel) Müdürlüğü kurulmuştur. Bu teşkilat bünyesine l925 yılında 658 sayılı Kanunla kadastro birimi ilave edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bugünkü yapısı ve hedefleri 29 Mayıs1936 tarih ve 2997 sayılı Kanunla belirlenmiş olup, çeşitli Bakanlıklara bağlı olarak görevini sunmaya çalışan Teşkilat, 25 Kasım 2010 tarihinde kabul edilen 6083 sayılı Kanunla, bugünkü statüsüne kavuşmuştur. 22 Kasım 2002 tarihinde de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yeni ismi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

GENEL GÖREVLERİ:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana görevleri, Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicilinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmaz malların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmaktır.

TAPU HİZMETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde modern tapu sicilinin Yasal dayanağı, 08/12/2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunudur.(04 Ekim 1926 tarihli Medeni Kanun, işbu Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır.)

Tapu sicili; taşınmaz ve üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir. Tapu sicilinde, taşınmaz malların yüzölçümleri, cinsi, maliki gibi özellikleriyle beraber, irtifak, rehin, şerh, beyanlar hanesinde taşınmaz mala ilişkin hak ve yükümlülükler gösterilmektedir.

Tapu Müdürlükleri; taşınmaz mallara ilişkin akit ve tescil işlemlerini yapmak, tapu sicilini düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevli olup, bu sicillerin tutulmasından doğabilecek bütün zararlardan, Türk Medeni Kanunun 1007 nci maddesi uyarınca Devlet sorumludur.

Tapu sicilinde işlem yapmak isteyenler, bizzat veya vekilleri (temsilcileri) varsa vasi, kayyum ve Kanuni temsilcileri vasıtasıyla talepte bulunurlar.

Tapu Müdürlüğünde yapılan işlemler taşınmaz mallara yönelik olmak üzere üç yönlüdür.

Bunlar:

1)-Akit düzenlenmesini gerektiren işlemler: Satış, Bağış, Ölünceye Kadar Bakma Akdi, Taksim, Trampa, İpotek, İntikal, Kat İrtifakı Tesisi ve Kat Mülkiyeti Tesisi vb.

2)-Tescil işlemleri: Cins tashihi (değişikliği), İfraz(bölmek, ayırmak), Tevhid (birleştirmek) ve İmar tescilleri vb.

3)-Bilgi verici işlemler: Özellikle mahkeme ve icra daireleri başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen tapu kayıt suretleri yazışmalar vs.

Susurluk Tapu Müdürlüğünde, yukarda izah edilen hukuki işlemlere yönelik müracaatlar, mesai saatlerinde saat 08:00 ila 12:00 arasında alınarak aynı günde işlem sonuçlandırılmaktadır.

Vatandaş(müşteri) memnuniyeti %99 olup, tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz maliklerinin T.C. kimlik numaralarının %99 TAKBİS'e girilmiştir.